Start » Hur kan vi förändra? » Goda Exempel » Barns fritid är vuxnas ansvar

Barns fritid är vuxnas ansvar

Maja Arvidsson presenterar angelholm kommuns förebyggande arbete
Maja Arvidsson beskriver arbetet kring Aktivitet Förebygger

Hela samhället måste hjälpa till för att ge barn och unga möjlighet till en aktiv fritid. ”Vi täcker upp när andra vuxna inte har förmågan att räcka till”, säger Maja Arvidsson, samordnare för Aktivitet Förebygger – ett samarbete mellan Ängelholms kommun, civilsamhälle och näringsliv.

Text: Nicole Kling

Det hela började för tio år sedan, Maja Arvidsson arbetade som matematik- och idrottslärare i grundskolan och märkte att många av hennes elever inte hade någon fritidsaktivitet. Övertygad om att fysisk aktivitet förebygger utanförskap, mobbning samt såväl fysisk som psykisk ohälsa lade hon grunden för det som i dag är ett etablerat koncept i Ängelholm: Aktivitet Förebygger (AF).

– Jag ville få till en helhetsgrepp för att förbättra barns hälsa och jag ville att alla barn skulle få samma möjligheter. Fysisk aktivitet ger bättre skolresultat och att eleverna träffas utanför skolan i nya konstellationer ger bättre gemenskap inom och mellan klasserna, säger Maja Arvidsson som i dag är anställd av Ängelholms kommun som samordnare för AF och tillägger:

– Vi skapar förutsättningar för en mer jämlik hälsa i samhället. Barn i socioekonomiska svaga grupper stärks genom att de får samma chans till idrottande som barn med bättre förutsättningar.

AF består av fyra olika delar som på olika sätt syftar till att öka delaktigheten i det lokala föreningslivet. Ett tydligt ledarskap är centralt för verksamheterna: alla ledare går igenom en utbildning där inkludering utgör värdegrunden.

– Vi täcker upp när andra vuxna inte har förmågan att räcka till. Det riktade stödet till barn som på ett eller annat sätt befinner sig i en socialt utsatt situation kan handla om att skjutsa till träningar, bekosta utrustning eller fungera som kontaktperson, säger Maja Arvidsson.

Kontinuiteten är högt prioriterad och i dag är verksamheten permanentad och förankrad hos alla involverade samhällsaktörer – politiker, skolledare, socialtjänst, näringsliv och föreningar. Samverkan mellan dessa olika instanser är nyckeln till framgång, menar Maja Arvidsson, samtidigt som hon pekar på den största utmaningen: att få alla att till fullo se och förstå helheten och de vinster som finns i att jobba preventivt.

Många föräldrar till barn med NPF-diagnoser hör av sig till AF och uttrycker att de har svårt att hitta idrottssammanhang som passar deras barn. Här, understryker Maja, är ledarskapet extra viktigt.

– Vi ser inte diagnosen som en funktionsnedsättning, alla barn är olika. Det handlar istället om att hamna i rätt sammanhang och med rätt personer. När stimmiga lagsportsmiljöer inte har fungerat har vi exempelvis testat karate som har tydligare ramar. Det viktigaste är att barnen känner att de kan växa som människor och att de tycker att det är roligt.

Detta är Aktivitet Förebygger (AF):

Konceptet AF drivs av Maja Arvidsson och Albert Sundelius och består av fyra delar:

  1. Obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid

Alla elever i årskurs 4 och 6 får en extra timme idrott i veckan, men istället för att vara lärarledd sker denna verksamhet i olika föreningars regi. Eleverna erbjuds aktiviteter inom bland annat kampsport, bollidrott, dans, gruppträningsklasser och parasporter.

  • AFter school

Elever i årskurs 4 till 6 kan delta i den öppna verksamhet som äger rum efter skoltid och som kan liknas vid en fritidsgårdsliknande träff i idrottshallar. Tanken är att inbjuda till spontan aktivitet och fungera som en mötesplats.

  • Riktade insatser

Barn och ungdomar mellan 0 och 20 år som befinner sig i utsatta sociala förhållanden (som asylsökande eller barn vars föräldrar har missbruksproblematik) kan få både ekonomiskt och socialt stöd för att kunna delta i fritidsaktiviteter.

  • Ledarskapsutbildningar

Alla ledare som verkar inom konceptet utbildas i ett tydligt och tryggt ledarskap som ser alla barn som individer.

Majas tre tips till kommuner som vill komma igång:

  1. Skapa en budget och tillsätt en samordnare.
  2. Inspireras av de goda exempel som finns och anpassa verksamheten efter hur just er kommun ser ut.
  3. Prioritera kontinuitet och samverkan, barnen ska kunna lita på att stödet för dem finns där oavsett om personal slutar eller det politiska styret ändras.