Start » Vad är problemen? » Att nå målgruppen

Att nå målgruppen

Foto: Johnér Bildbyrå

Att barn hamnar utanför fritidslivet kan ha många orsaker:  inget stöd (eller motstånd) hemifrån, synliga och osynliga funktionsnedsättningar, kulturella och språkliga hinder, ingen tillit och trygghet till okända vuxna, okunskap om vad som finns att göra, socioekonomi, övervikt, för höga krav i idrotts- och föreningsliv, avstånd, missbruk eller psykisk ohälsa i familjen. Utanförskap handlar inte om en homogen målgrupp. Därför behöver vi söka nya arbetssätt och långsiktiga lösningar.

Man måste tro på alla barn och se deras behov. Det är aldrig ett barns fel att man hamnar i någon form av utanförskap eller ohälsa.

Maja Arvidsson, samordnare Ängelholms kommun

Idrotten är ojämlik

Centrum för idrottsforskning, CIF, gör årligen en uppföljning av statens stöd till idrotten. Årets rapport visar att inkomst, utbildningsnivå, bakgrund, kön och bostadsort avgör hur mycket barn och ungdomar föreningsidrottar.

Det är flera forskningsstudier som ingår i CIF:s rapport. De visar att det finns stora socioekonomiska skillnader och att ojämlikheten också är större bland flickor än bland pojkar.

– De nya studierna både bekräftar och förstärker bilden av att barn- och ungdomsidrotten inte är lika tillgänglig för alla, säger Johan R Norberg, professor i idrottsvetenskap och utredare på CIF.
Läs mer om rapporten på CIF:s webbplats.

Struktur, ordning och positiv feedback

Många som projektet Idrott för alla har intervjuat och lyssnat på pekar på vikten av att skapa relationer och forma en lugn miljö med tydlig struktur och ordning. Claes Nilholm, professor i pedagogik vid Malmö högskola bekräftar hur svårt det kan vara att hitta rätt och att hjälpa alla barn.

– Det är svårt att veta hur man ska göra. Det finns ingen patentlösning. Vissa elever upplevs som besvärliga att hantera. Det gäller att lära känna dem, vinna deras förtroende och forma en lugn miljö.

Claes Nilholm förespråkar vanliga pedagogiska metoder som att vara tydlig, skapa struktur och ordning, ge alternativ för att undvika maktkamper och göra undervisningen så intressant som möjligt. Något som gäller lika väl inom föreningslivet och inom idrotten.

– Det är också jätteviktigt att skapa bra relationer till både barnen och föräldrarna. Och att lyfta fram det positiva i stället för att göra eleven till ett problem, menar Claes Nilholm.

Den här texten är en sammanfattning av en artikel från Specialpedagogik.
Läs hela artikeln om Claes Nilholm här!
Ladda ner Materialet om inkluderande undervisning här!

Bygg relationer och följ barnen över tid

Barn som aldrig har varit i kontakt med föreningslivet, kan behöva få syn på vad som faktiskt finns. Man kanske inte har någon relation till idrott och olika sporter. En väg är då att visa och inspirera på Youtube, och där få en bild av vilket utbud av aktiviteter som finns. Ge inte upp om ni inte hittar något direkt. Det kanske inte blir bra med den första aktiviteten man erbjuder barnet, men fortsätt då och leta vidare, för det brukar till slut finnas något för alla.

Långsiktigt arbete

Om man vill bygga upp ett mer medvetet strategiskt arbete för att minska utanförskap för barn och unga, så handlar det (internt i kommunen) om att öka medvetenheten och förståelsen för vikten av att jobba med tidiga förebyggande insatser. Orsakerna till utanförskapet kan variera och är ofta individuella, men behoven av stöd för att komma in i en meningsfull fritid är ofta väldigt lika för barn och unga som hamnat ”utanför”.

Det är oerhört viktigt med samverkan för att skapa goda förutsättningar för hela barnet på lång sikt. En samordnare behöver både förstå skolans värld och föreningslivet, eftersom det handlar om att bygga broar däremellan. Den personen behöver vara en länk mellan hem, barn, skola och föreningslivet.  

Delar av denna text kommer från intervjuer med Maja Arvidsson, samordnare för Aktivitet Förebygger i Ängelholm.